Team

Sabine Lin
PHYSIOTHERAPEUTIN
Manualtherapeutin

Bobaththerapeutin

Kinesiotape

Manuelle Lymphdrainage

Hausbesuche
Martin Bunz
PHYSIOTHERAPEUT
Manualtherapeut

Kiefergelenktherapie

Cranio-Sacrale-Therapie

McKenzie Therapie

Myofasziale Therapie

Kinesiotape

Medizinische Trainingstherapie MAT.
Sabine Bunz
PHYSIOTHERAPEUTIN
Manualtherapeutin

Manuelle Lymphdrainage

PNF

Beckenbodentherapie

Brüggertherapeutin